メニュー

最新論文

Effects of adding pyrochar and hydrochar to calcareous soil on nutrient uptake by maize

Yuxiao Cai, Luyu Liu, Wei Zhang, Sen Xing, Xiaohui Liang, Mingjie Gao, Hewei Yu, Zhaoxia Jiang, Kenji Ogino, Xiuxiu Chen, Bing Wang, Hongyu Si, Effects of adding pyrochar and hydrochar to calcareous soil on nutrient uptake by maize, BioResources, 2023, 18(2), 2981-2997.

このページの上部へ